Friday, 28 December 2012

Barhatnaya Station

Barhatnaya Station by paukrus
Barhatnaya Station, a photo by paukrus on Flickr.
Barhatnaya Railway Station before Snowfall, Nahodka.

No comments: